توحيد مفضل، شگفتی‌ ها و اسرار آفرینش از دیدگاه امام صادق (ع) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.