طبیعت سبز منتشر شد. این اثر به دو شکل تابلو و پازل موجود است. از این‌جا ببینید.