تفسیر المیزان، جلد 4، سوره بقره آیات 35 تا 48 منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.