شهر قصه‌ ها، مناسب گروه‌ های سنى الف و ب منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.