وفاق الائمه، تعامل ائمه‌ ی اهل بیت و ائمه‌ ی چهارگانه‌ ی اهل سنت با نگاهی به آرای عقیدتی و فقهی آنان منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.