توفيق طنز، خنده‌ درمانى با طنز توفيق، شماره 37 سال 1346 منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.