از سنگ‌ ها و سيب‌ ها، مجموعه داستان منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.