رفتار، يک نامه‌ ى پراكنده‌ ى طولانى منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.