دیوان عبيد‌ زاكانى، غزلیات منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.