زنده بودن نه؛ زندگی کردن! خاطرات ابراهیم نصرت‌ پناه (شیخ‌ ویسی) منتشر شد. از این‌جا ببینید.