ديوان شاه نعمت الله ولى، غزلیات - جلد 6 منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.