نور و نخل، به دو شکل تابلو و پازل منتشر شد. از این‌جا ببینید.