صفر تا سکوی موفقیت، آموزش اصولی بازاریابی شبکه‌ ای منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.