موفقيت آسان در مصاحبه هاى كارى، زبان بدن - قانع ساختن- مصاحبه‌ ى مجازى منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.