مولفین معاصر سیستان‌ و‌ بلوچستان منتشر شد. از این‌جا ببینید.