كلسترول، آن‌ چه بايد بدانيد؛ منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.