هويت معمارى شهر زاهدان، تقدیرشده‌ ی دو سالانه‌ ی کتاب معماری و شهرسازی ایران منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.