هيرمند در كمند سياست، سيستان اسير سراب! سرگذشت هيرمند و تاثير آن بر سرنوشت و توسعه‌ ى سيستان منتشر شد.
نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.