نخستین قانون قدرت، مهارتت را به رخ نکش! منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.