بررسی سندی و محتوایی حدیث فمن رغب عن سنتي فليس مني، از دیدگاه اهل سنت منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.