چهره‌ ی استعمارگر، چهره‌ ی استعمار‌‌‌‌زده منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.