رمان عاشقانه‌‌ ی بر‌ باد‌ رفته، برنده‌ ی جایزه‌ ی معتبر ادبی پولیتزر، اثر جاودان مارگارت میچل منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.