عروسک بازی دختران مكران، دهتوک گوازی بلوچستان منتشر شد. از این‌جا ببینید.