موسیقی فلامنکوی اسپانیا برای مراقبه، تجسم، آرامش و تمرکز منتشر شد. از این‌جا ببینید.