موسیقی گیتار فلامنکوی اسپانیا برای مراقبه، تجسم، آرامش و تمرکز در فرآیند تولید قرار گرفت.