صبح و شادى با غزل، مجموعه‌ ى اشعار شور‌ انگيز در وصف صبح و سپيده منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.