تقویت نیروهای روحی و روانی، حس ششم، تله‌ پاتی، آینده‌ نگری، پسیکومتری و... منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.