تابلو / پازل پهنه‌ ی دشت منتشر شد. از این‌جا ببینید.