سیستان و بلوچستان در روزگار پهلوی، مجموعه‌ ی شانزده مقاله منتشر شد. از این‌جا ببینید.