دیوان عبيد‌‌ زاكانى، قصاید و قطعات منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.