ترجیعات و مثنویات شاه نعمت الله ولى، دیوان اشعار منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.