لودميلا، داستانى از ليختن‌ اشتاين منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.