به کودکتان خواندن بیاموزید، آموزش به پدر و مادرها منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.