داستان كيومرث، هوشنگ، طهمورث، جمشيد، ضحاک، شاهنامه‌ی فردوسى منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.