كنايه هاى بلوچى مكرانى، جلد 1 منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.