هوش هیجانی کاربردی، اهمیت طرز برخورد در توسعه‌ ی هوش هیجانی منتشر شد. از این‌جا ببینید.