سومين قانون قدرت، اهدافتان را پنهان كنيد! منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.