دومين قانون قدرت از دشمنانت بهره ببر - به دوستانت اطمينان نكن! منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.