گنجینه‌ ی معنویت، پانصد پند حکیمانه درباره‌ ی پنجاه صفت انسانی منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی فیزیکی را از این‌جا ببینید.