تاریخ فرهنگ سیستان، دانشنامه‌ ی فرهنگ و تمدن سیستان‌ و‌ بلوچستان منتشر شد. از این‌جا ببینید.