آیین‌ ها، باورها و فرهنگ مردم بلوچستان، دانشنامه‌ ی فرهنگ و تمدن سیستان‌ و‌ بلوچستان منتشر شد. از این‌جا ببینید.