سخنرانی شورانگیز چارلی چاپلین در سکانس پایانی فیلم دیکتاتور بزرگ، صلایی به جهانیان برای یادآوری بنیادی‌ ترین مفاهیم آفرینش و بازگشتی شکوهمند و خیره‌ کننده به اصل و اساس آموزه‌ های فراموش‌ شده‌ ی اخلاقی و انسانی همه‌ ی مکاتب الهی‌ است.

سخنانی مشحون از حقیقت که روح آدمی را جلا می‌ دهد و آگاهی‌ هایی که درونمایه‌ ی اصیلش به عمق جان انسان‌ های آگاه نفوذ می‌ کند و بر وجدان بشریت تلنگر می‌ زند.

روانش شاد!