تفسیر المیزان - جلد 34، سوره ی مبارکه ی مائده (آیات 55 تا 67) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.