تفسیر المیزان - جلد 32، سوره ی مبارکه ی مائده (آیات 20 تا 40) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.