تفسیر المیزان - جلد 31، سوره ی مبارکه ی مائده (آیات 6 تا 19) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.