آفرينش عالم، ستايش خرد، بنياد كتاب، شاهنامه‌ ی فردوسى منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.