چهل حدیث از امام جعفر صادق (ع) به همراه اشعاری در مدح و تعزیت امام ششم شیعیان منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.