با پول دوست باش! - جلد نخست، درس های وارن بافت برای ثروت و سرمایه گذاری به همراه ناب‌ ترین باورهای ثروت‌ ساز در فرآیند تولید قرار گرفت.