بحور الالحان - جلد 1، فن تلفیق شعر (عروض) و موسیقی دستگاهی ایران، اثر جاودان ادیب و هنرمند عالی‌ مقام فرصت شیرازی در فرآیند تولید قرار گرفت.