آموزش الفبای انگلیسی به کودکان در فرآیند تولید قرار گرفت.